Tonkwane Estate Ltd v Hayte (NULL) [1993] SZHC 22 (19 March 1993);

group