Maziya & Others v The Registrar University of Eswatini (160/2019) [2019] SZHC 234 (29 November 2019);

group