G.S. Chiyanda Property Consultants v Simunye Plaza (PTY) LTD (714/2016 ) [2018] SZHC 127 (14 June 2018);

group