Rex v Ngcamphalala (NULL) [2004] SZHC 126 (29 July 2004);

group